กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลไฮหย่อง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำไฮหย่อง

ได้สนับสนุนโครงการหมอชาวบ้าน  วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 4