การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลไฮหย่อง

รายงานผลการดำเนินมาตรการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

⇒⇒รายงานผลการดำเนินมาตรการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรร และป้องกันการทุจริต .pdf