รายการประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไฮหย่องประจำปีงบประมาณ 2564

ช่วงเดือนตุลาคม 2563 – เมษายน 2564

⇒⇒รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2564 รอบ6เดือน

……………………………………………………………

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไฮหย่องประจำปีงบประมาณ 2563

>>>>>>รายงานการติดตามและประเมินผลปี 2563

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไฮหย่องประจำปีงบประมาณ 2562

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2562

.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรม61

แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับแผนพัฒนา

ปกแผนรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2561

รายงานรายรับจริง61

 


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับแผนพัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2560

รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 2560