การเลือกตั้งเทศบาล

เทศบาลตำบลไฮหย่องรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา 0๘.๓0 น. ถึงเวลา ๑๖.๓0 น. ณ อาคารโรงจอดรถอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง