การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ของเทศบาลตำบลไฮหย่อง


กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ของเทศบาลตำบลไฮหย่อง

การแสดงเจตจำนงค์ การต่อต้านการทุจริตในองค์กร

 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร