กิจการสภา

(นายภัทรพงษ์   ภูสมปอง)

เลขานุการสภาเทศบาล (ปลัดเทศบาล)

(นางสาวอรยา    ประทาน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กิจการสภา)