ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปี 2564

(ตั้งแต่ห้วงระยะเวลา 3 ตุลาคม ถึง 30 เมษายน 2564)

รายงานผลการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปี 2563

(ตั้งแต่ห้วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน2563)

 

รายงานผลการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปี 2563

(ตั้งแต่ห้วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2563)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

รายงานผลการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปี 2562

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

รายงานการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตบลไฮหย่อง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2561