คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

๑. นายชำนาญ    หน่อแก้ว             ประธานกรรมการ     เบอร์โทร  086-2373474
๒. นายพงษ์ศักดิ์    ศรีสร้อย            รองกรรมการ          เบอร์โทร  062-1356473
๓. นายแสง    นาไชยเวียง               รองกรรมการ          เบอร์โทร  083-3345389
๔. นายทองเพรช    สุวรรณชัยรบ     กรรมการ                เบอร์โทร  062-1091050
๕. นายโพธิ์ทอง    โพธิราช               กรรมการ               เบอร์โทร  086-2342441
๖. นางพจณีย์    นวลจันทร์                กรรมการ               เบอร์โทร  089-8430479
๗. นายถวิล    สุวรรรชัยรบ                 กรรมการ               เบอร์โทร  093-0542571
๘. นายวีระบุตร    ปัยจัยโค                 กรรมการ               เบอร์โทร 081-2628078
๙. นางสาวอมรจิตร      สารีนันท์        กรรมการ               เบอร์โทร  095-7611762
๑๐. นางสาวปิยะฉัตร  ไชยเชษฐ์       กรรมการเลขานุการ     เบอร์โทร  095-9676720

          >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>