คณะผู้บริหาร

 

1. นายสมชาย    สัพโส      ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง    โทร.081-954-1325

2. นายโพธิ์ทอง  โพธิราช  ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง    โทร.086-234-2441

3. นายอุทัย        ศรีสร้อย   ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง    โทร.081-974-0053

4. นายปัญญา     ศรีสร้อย  ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง   โทร.064-942-2979

5. นายสมัย     อินทรักษา   ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง    โทร.061-096-8434