คู่มือการให้บริการประชาชน

 คู่มือประชาชน  >>>>  คู่มือประชาชน-

 1. แผนผังขั้นตอนการบริการประชาชนเรื่่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
 2. ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
 3. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
 4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
 5. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
 6. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
 7. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 8. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 9. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 10. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
 11. การแจ้งถมดิน
 12. การแจ้งขุดดิน
 13. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 14. ขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออก
 15. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 16. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 17. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 18. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตรา 32
 19. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 20. การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมอาคารศาลเจ้า
 21. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มาตรา 39 ทวิ
 22. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 23. การขอเลขที่บ้านการรับชำระค่าขยะมูลฝอย
 24. การขอรับเงินช่วยพิเศษ
 25. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 26. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 27. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 28. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 29. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 30. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตรา 32
 31. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 32. การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมอาคารศาลเจ้า12.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 33. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 34. การรับชาระค่าขยะมูลฝอย
 35. การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
 36. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
 37. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
 38. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
 39. การรับชาระภาษีป้าย
 40. การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 41. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 42. การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 43. การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ