คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  คู่มื่อการปฏิบัติงาน พช.

  คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง

.แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย61

  คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติตรวจสอบ         คู่มือการปฏิบัติตรวจสอบ(กรม)

  คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน สำนักปลัด

คู่มือปฏิบัติงานงานการเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา 64

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน