นโยบายการบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารงานบุคคล

ประจำปี 2564


 

นโยบายการบริหารงานบุคคล

ประจำปี 2563

………………………………………………………………………………………………………..

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562