ประกาศเจตจำนง/นโยบายแนวทางการต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตจำนง เทศบาลตำบลไฮหย่อง พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 


 

ประกาศเจตจำนง เทศบาลตำบลไฮหย่อง พ.ศ. ๒๕๖๔

ระกาศเจตจำนง เทศบาลตำบลไฮหย่อง พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเจตจำนง เทศบาลตำบลไฮหย่อง พ.ศ. ๒๕๖๒

………………………………………………………………………………………….

ประกาศเจตจำนง เทศบาลตำบลไฮหย่อง พ.ศ. ๒๕๖๑