นโยบาย

นโยบาย : ผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลไฮหย่อง

๑. นโยบายหลัก

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลไฮหย่องให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก” โดย

– ยกระดับและพัฒนาศักยภาพการผลิตและขยายเขตบริการประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

– ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุม ทั่วในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง

– พัฒนาถนนทุกสายภายในหมู่บ้าน ทางเชื่อมหมู่บ้าน ทางเชื่อมตำบล โดยปรับให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)หรือถนนลาดยาง ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย ตลอดจนพัฒนาถนนเพื่อการเกษตรซึ่งจะนำผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ชุมชน

– ปรับปรุง ขุดลอกคลองทางระบายน้ำ คูคลอง ลำห้วย ให้ทางน้ำไหลสะดวกเพื่อป้องกันน้ำขัง น้ำท่วม และเป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร รวมทั้งใช้อุปโภคบริโภค

– สนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต

๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และพัฒนาการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ โดยสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกาย และการกีฬาให้ทุกชุมชนตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน

๒.๓ จัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๒.๔ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย

๒.๖ ผลักดันให้มีกองทุนช่วยเหลืองานฌาปนกิจผู้สูงอายุ

๒.๗ สนับสนุนกลุ่มจิตอาสาทั้ง อปพร. และ อสม. ให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม

๓. งานการศึกษา งานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

๓.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย โดยส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้น่าอยู่ น่าเรียน มีอุปกรณ์เด็กเล่นที่สมบูรณ์และเหมาะสม เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กในทุกด้าน ทั้งด้านอาคาร ด้านจำนวนครูผู้ดูแลเด็ก และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

๓.๒ อุดหนุนกิจกรรมสำคัญของทุกโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข รวมทั้งผลักดันศูนย์กีฬาในร่ม และกีฬากลางแจ้ง

๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมการดำเนินการ  ด้านวัฒนธรรมให้ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่อง เช่น งานอนุรักษ์วัฒนธรรมเซิ้งผีโขนบุญพระเวสสันดร,งานบุญพระเวสสันดร และบุญบั้งไฟ,งานประเพณีเผ่าไทโย้ย, งานบุญเบิกบ้าน, งานบุญผูกแขนสู่ขวัญ เดือน ๓ ทุกหมู่บ้าน , งานเลี้ยงปู่ตา ผู้พิทักษ์รักษาลูกหลานทุกหมู่บ้าน และ งานบุญมหาสงกรานต์ เป็นต้น

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

๔.๒ ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน

๔.๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร ให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดี มีรายได้เพิ่ม

๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เช่น โครงการกำจัดหอยเชอรี่ และโครงการกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ

๕. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีภาชนะรองรับขยะและสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอ ตลอดจนรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินเท้า และที่สาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

๕.๒ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้ร่มรื่น สะอาด และจัดให้มีสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ

๕.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองปลา หนองฝั่งแดง และหนองบัว ให้มีสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว

๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง

๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ

๖.๒ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน

๖.๓ สร้างกลไกหรือช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึง และรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงาน กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาล

๖.๔ ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบ Wi-Fi ซึ่งเป็นเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ไม่ว่าจะอยู่มุมไหน ชาวเทศบาลตำบลไฮหย่องก็ติดต่อกันได้อย่างสะดวกสบาย