นโยบาย

นโยบาย : ผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลไฮหย่อง


ท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลไฮหย่องสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น

กระผมและคณะผู้บริหาร จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้านคือ

1.นโยบายเร่งด่วน

2.นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตำบล

3.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.นโยบายการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์

5.นโยบายการพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

6.นโยบายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

7.นโยบายการบริหารการจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

1.นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย โรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-19 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

2.นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตำบล

เพื่อพัฒนาตำบลไฮหย่อง ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ป้องกันการทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชน ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคลองสาธารณะ ผลักดันโครงการบำบัดน้ำเสียให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาคุณภาพน้ำใช้แล้ว ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน พัฒนาสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวบริเวณถนน อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย การปรับปรุงระบบจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชนส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยการคักแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

3.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน และโรงเรียนอย่างถั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีรถยนต์กู้ชีพที่มีเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วย และประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น ที่จำเป็นเบื้องต้นเพิ่มเติม เนื่องจากเขตรับบริการของเทศบาลตำบลไฮหย่อง มีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณกว้าง และต้องช่วยเหลือ ดูแลท้องที่ตำบลใกล้เคียงด้วย พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่ม เพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุเร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ และหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านบริการสังคม

ในด้านการป้องกันสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีรถยนต์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

4.นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพื่อให้ตำบลไฮหย่อง เป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสำหรับเยาวชน โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย

ด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการจัดประเพณีประจำชาติ และท้องถิ่น รวมทั้งงานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้าและชุมชน ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์    วิถีดำเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิม รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ให้สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจรนักท่องเที่ยว สนับสนุนวัดในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำบุญไหว้พระ

5.นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคม ปรับปรุงทางสาธารณะให้เป็นถนน คสล. พร้อมวางระบบระบายน้ำ ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน ปรับปรุงถนนเพื่อการส่งเสริมการเกษตร จัดสร้างและปรับปรุงระบบการส่งน้ำประปาขนาดใหญ่ จากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่จุน้ำได้จำนวนมาก ให้เพียงพอกับการใช้บริโภคและอุปโภค บริการให้ครอบคลุมหลายหมู่บ้าน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการจ้างคนดูแลรักษา และซ่อมบำรุง ขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ครอบคลุมกับความต้องการและความจำเป็นของประชาชนอย่างทั่วถึง จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจรเครื่องหมายบอกเส้นทางหลัก เส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญชัดเจน รวมทั้ง การติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง

ท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ นโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น จะประสบความสำเร็จ บรรลุผล ดังที่กระผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ ก็โดยอาศัยนโยบายสำคัญอีก 2 ประการ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างภาคประชาชนกับส่วนราชการ

6.นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆของชุมชนร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชนเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการอบรมฝึกอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

7.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด สามารถดำเนินงานตามนโยบาย และจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนเชิงรุกสู่ชุมชน การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียน ร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งมั่นสู่เมืองอัจฉริยะ (smart city) เป็นต้น