มาตร 8,มาตร 9

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

มาตรา 7 1 โครงสร้างองค์กร

มาตรา 7 2 อำนาจหน้าที่

มาตรา 7 3 สถานที่ติดต่อ

มาตรา 7.4 กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

มาตรา 9 (4) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 1)

ข้อ 1 ด้านการจัดหาพัสดุ

     (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

           * พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

           * ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

           * กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

           * กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

     (2) แผนการจัดหาพัสดุ

           * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

           * ปีงบประมาณพ.ศ. 2564

     (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ

           * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 2)

ข้อ 2 ด้านการให้บริการประชาชน

     (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการ

            * คู่มือสำหรับประชาชนตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

     (2) คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร

            * คู่มือการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง

     (3) ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการ

            * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

            * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     (5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

            * แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

     (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

            * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     (7) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

            * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 3)

ข้อ 3 ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน

     (1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

            * ประกาศ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และสถานที่ติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร

            * รูปภาพโครงสร้างองค์กร

     (2) วิศัยทัศน์ของหน่วยงาน

            * วิศัยทัศน์

     (3) แผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

            * แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     (4) ระเบียบ ข้อบังคับ

            * กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

     (5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

            * คู่มือการปฏิบัติงาน

            * คู่มือการให้บริการ

     (6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

            * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 4)

ข้อ 4 ด้านการบริหารงบประมาณ

     (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี

            * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            * แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ

            * แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (แบบ ผ.-02 หน้า 52 – 90)

     (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

            * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 5)

ข้อ 5 ด้านการบริหารงานบุคคล

     (1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือเลือกสรรบุคลากรในแต่ละคราว

            * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     (2) ผลการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

            * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(3) มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากร
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

     (4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคล 

     (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

           * หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 6)

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน