ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาล

ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นเทศบาลตำบล