พันธกิจ

พันธกิจ หรือ  (ภารกิจ การพัฒนา)

  1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
  2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกาย
  4. ดูแลชุมชนให้เข้มแข็งปลอดยาเสพติด
  5. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
  6. ส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของประชาชน
  7. พัฒนาระบบราชการ ให้บริการประชาชน
  8. ส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
  9. พัฒนาโคีรงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและทั่วถึง