พันธกิจ

พันธกิจ หรือ  (ภารกิจ การพัฒนา)

๑.  พัฒนา  ปรับปรุง  บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๒.  ส่งเสริม พัฒนาสาธารณสุขชุมชน สงเคราะห์ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๔.  ส่งเสริมกลุ่ม อาชีพ เกษตรกร และพัฒนา การจัดหารายได้

๕.  พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.  พัฒนาการ การจัดการ องค์กร บุคลากร บูรณาการร่วมกัน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗. เสริมสร้างความสามัคคีชุมชน  ท้องถิ่นมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง