มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวม

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน  ตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม . pdf