ยุทธศาตร์การพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ : เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.ยุทธศาสตร์บริหารกิจการบ้านเมืองน่าอยู่

๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และ ประเพณีวัฒนธรรม

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล