รายงานการคลัง

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563

 

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562

 

 

  1. งบทดลองหลังปิดบัญชี 29 กย.60
  2. งบเงินสะสม 29 กย.60
  3. งบทรัพย์สิน 29 กย.60
  4. งบแสดงฐานะทางการเงิน 29 กย.60

 


 รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2560

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2559

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

รายงานทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน