รายงานการคลัง

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2565

ายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2564

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563

 

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562

 

 

  1. งบทดลองหลังปิดบัญชี 29 กย.60
  2. งบเงินสะสม 29 กย.60
  3. งบทรัพย์สิน 29 กย.60
  4. งบแสดงฐานะทางการเงิน 29 กย.60

 


 รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2560

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2559

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

รายงานทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน