รายงานการควบคุมภายใน

รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565

แบบรายงานควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565


รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

แบบรายงานควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564

ระดับองค์กร

แบบรายงาน ปค.๕ ระดับองค์กร64

แบบรายงาน ปค.1 ระดับองค์กร ปี 64

แบบรายงาน ปค.4 ระดับองค์กร ปี 64

แบบรายงาน วค2  รายงานควบคุมภายใน ปี 64  

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน วค.1 องค์กร

ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง)

แบบ ปค.4 64 กองการศึกษา

แบบ ปค.5 64 กองการศึกษา

แบบ ปค4.ปีงบประมาณ 2564 กองคลัง

แบบ-ปค5 ประจำปี 2564 กองคลัง

แบบ ปค.4 ปค.5 ปี 2564 กองสาธาฯ

แบบรายงาน ปค.4 ปค5. ปี 2564 สำนักปลัด 


แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบรายงานควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563


แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

แบบรายงานควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2562

 


แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  ประจำปี พ.ศ.2561(แบบใหม่)

 

 

แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖  ประจำปี พ.ศ.2561


แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖  ประจำปี พ.ศ.2560

 


แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖  ประจำปี พ.ศ.2559