รายงานการควบคุมภายใน

แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบรายงานควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563


แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

แบบรายงานควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2562

 


แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  ประจำปี พ.ศ.2561(แบบใหม่)

 

 

แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖  ประจำปี พ.ศ.2561


แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖  ประจำปี พ.ศ.2560

 


แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖  ประจำปี พ.ศ.2559