รายงานผลการปฏิบัติงาน/หน่วยตรวจสอบ

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ จำแนกมิติรอบ 6 เดือนปี ุ62

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบิ 6 เดือน