รายงานการประชุม

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  4  วันอังคาร  ที่  31  สิงหาคม  2564
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3   วันจันทร์  ที่  30  สิงหาคม  2564
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  วันศุกร์  ที่  20  สิงหาคม  2564
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  วันศุกร์  ที่  13  สิงหาคม  2564  
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3/2564  วันจันทร์  ที่  28  มิถุนายน  2564
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2/2564 วันพฤหัสบดี  ที่  24  มิถุนายน  2564
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2564 วันอังคาร  ที่ 1  มิถุนายน  2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่องครั้งแรก  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
 ………………………………………………………………………………………………
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2/2563   วันพุธ  ที่  30  ธันวาคม  2563
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2563   วันพฤหัสบดี  ที่  24  ธันวาคม  2563
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2/2563 วันพุธ  ที่  30  กันยายน  2563
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563  วันจันทร์   ที่  28  กันยายน  2563
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  4/2563  วันอาทิตย์  ที่  30  สิงหาคม  2563
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  3/2563  วันอังคาร  ที่  25  สิงหาคม  2563
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563)
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2563  วันศุกร์  ที่  21  สิงหาคม  2563
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2563   วันศุกร์  ที่  14  สิงหาคม  2563 
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  4/2563   วันจันทร์   ที่  29   มิถุนายน  2563    
 บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3/2563  วันอังคาร   ที่  23  มิถุนายน   2563    
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่  2/2563 วันพุธ   ที่  17   มิถุนายน  2563  
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2563  วันพฤหัสบดี   ที่  11  มิถุนายน  2563  
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2/2563  วันพฤหัสบดี   ที่  28  พฤษภาคม  2563
บันทึกรายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563  วันอังคาร   ที่  26  พฤษภาคม  2563
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2/2563  วันศุกร์     ที่  13   มีนาคม  2563
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2563  วันจันทร์   ที่  24  กุมภาพันธ์  2563 
                                      ****************************
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  3/2562  วันศุกร์   ที่  27  ธันวาคม  2562
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2/2562  วันอังคาร  ที่ 24 ธันวาคม  2562
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2562   วันศุกร์  ที่  13  ธันวาคม  2562   
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2562  วันพุธ  ที่  6  พฤศจิกายน  2562          
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2562  วันศุกร์  ที่  4  ตุลาคม  2562  
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3/2562  วันจันทร์  ที่  23  กันยายน  2562   
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2/2562  วันพุธ  ที่  18  กันยายน  2562  
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2562  วันจันทร์  ที่  16  กันยายน  2562
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  6/2562  วันศุกร์  ที่  30  สิงหาคม  2562  
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  5/2562  วันพฤหัสบดี  ที่  29  สิงหาคม  2562  
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  4/2562  วันพฤหัสบดี  ที่  22  สิงหาคม  2562 
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3/2562   วันจันทร์  ที่  19  สิงหาคม  2562     
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2562 วันพุธ  ที่  14  สิงหาคม  2562  
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2562  วันจันทร์  ที่  5  สิงหาคม  2562
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2562  วันศุกร์  ที่  24  พฤษภาคม  2562 
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2562   วันพฤหัสบดี  ที่  28  กุมภาพันธ์  2562   
                                                     ****************************
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2561  วันศุกร์  ที่  14  ธันวาคม  2561   
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2561 วันจันทร์  ที่  12  พฤศจิกายน  2561
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2561  วันอังคาร  ที่  30  ตุลาคม  2561 
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  4/2561 วันพุธ  ที่  29  สิงหาคม  2561
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3/2561  วันศุกร์  ที่  24  สิงหาคม  2561
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2561  วันจันทร์  ที่  20  สิงหาคม  2561    
บันทึกรายงานการประชุมสภา   สมัยสามัญ  สมัยที่3  ครั้งที่ 1/2561  วันพุธ  ที่  15  สิงหาคม  2561 
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2561 วันพฤหัสบดี  ที่  14  มิถุนายน  2561  
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3/2561  วันพฤหัสบดี  ที่  24  พฤษภาคม  2561   
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2/2561  วันอังคาร  ที่  22  พฤษภาคม  2561   
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2561  วันศุกร์  ที่ ธัว  พฤษภาคม  2561  
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2561  วันจันทร์  ที่  19  มีนาคม  2561
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  2/2561  วันพฤหัสบดี  ที่  15  กุมภาพันธ์  2561
บันทึกรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่  1/2561 วันจันทร์  ที่ 12  กุมภาพันธ์  2561
                                                 *****************************