รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายรายไตรมาส

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

 

CamScanner 06-25-2021 14.53

 

รายรับรายจ่ายรายไตรมาสที่ ๑

 

 


…………………………………………………………………

ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายรายไตรมาส

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รายรับ – รายจ่าย รายไตรมาสที่ ๔

รายรัย – รายจ่าย รายไตรมาสที่ ๓

ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายรายไตรมาส

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑)

ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายรายไตรมาส

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑)


ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายรายไตรมาส

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ไตรมาสที่ 3

(เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

ไตรมาสที่ 2 

(เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ไตรมาสที่ 1 

(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐)