รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการป้องกันการทุจริต

 

รายงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  .PDF


 

⇒รายงานแสดงการวิเคราะห์ผลปีพ.ศ.2563(เอกสารแนบ)