รายงานผลการตรวจ ITA

ผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564

>>>>รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน…pdf.

ผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563

รายงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปีพ.ศ.2563.Pdf

 


ผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563

(ห้วย 1 ตุลาคม 2562 – 29 พฤษภาคม 2563)

รายงานบันทึกผลita63

รายงานผลคะแนนita63

………………………………………………………………………….

ผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562

รายงานการวิเคราะห์ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ปี 2562) (เอกสารแนบรายงานแสดงการวิเคราะห์ ปีพ.ศ.2562) 


ผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2561


ผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2560