รายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA

รายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๔

⇒CCF_ผลการประเมิน LPA 2564….000053

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

รายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563 รวมคะแแนน 86.70%

………………………………………………………………

รายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๒

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

รายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑


รายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๐

 คะแนนLPA ปี 60.pdf