รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562

                            

           รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ เทศบาลตำบลไฮหย่อง 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2560