สรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1)

สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี 65

รายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 64 (สขร.)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือนตุลาคม 64

สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือนกันยายน64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือนสิงหาคม64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือนกรกฎาคม64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือนมิถุนายน64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือนพฤษภาคม64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือนเมษายน64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือนมีนาคม64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.).เดือนมกราคม64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.).เดือนธันวาคม63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.).เดือนพฤศจิกายน63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.).เดือนตุลาคม ปี 63 

สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี 63

♣ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือน กันยายน ปี63

♣ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบสขร.)เดือน สิงหาคม ปี63

♣ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.)เดือน กรกฎาคม 63

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.)เดือนมิถุนายน 63

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.)เดือนพฤษาคม 63

♣ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือนเมษายน 63

♣ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.)เดือนมีนาคม 63

♣ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือน กุมภาพันธ์ 63

♣ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือน มกราคม63

♣  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือน ธันวาคม62

  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.) เดือนพฤศจิกายน 62

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุรายเดือน(แบบ สขร.) เดือนตุลาคม 62

 

…………………………………………………………………………………………………

สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี 62

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.) เดือน กันยายน 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สขร. เดือนสิงหาคม62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สขร. เดือนกรกฎาคม 62

♣ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สขร. เดือนมิถุนายน 62.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สขร. เดือนพฤษภาคม 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สขร.เดือนเมษายน ปี 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สขร. มีนาคม ปี 62

สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 62

♠  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 62

♠ สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 61

♠ สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 61

♠ สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 61

                          ………………………………………………………………………………………………………………….

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 62

♣ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 62

♣ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 62

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจักจ้างในรอบเดือน กันยายน62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจักจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม62

♣ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์62

♠ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 61

♠ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 61

♠ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 61

♠ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม62

 “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี 61

 สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน ปี

 สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม ปี 61

  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 61

  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน ปี 61

  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม ปี 61

  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน ปี 61

  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม ปี 61

  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ ปี 61

♣  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม ปี 61

 ♣   สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม ปี 60

  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน ปี 60

  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม ปี 60

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

รายงานทรัพย์ประจำปี 2560

ทะเบียนทรัพย์สิน 2560 aa(pdf)