วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“เมืองน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา ก้าวหน้าศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐาน”