ข้อมูลทั่วไป / ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่  249 หมู่ที่ 1 บ้านไฮหย่อง  เทศบาลตำบล  ไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โทร/โทรสาร 042-771680

E-mail.  haiyong.go.th

Facebook : เทศบาลตำบลไฮหย่อง  

https://www.facebook.com/

 

 

Line :  เทศบาลตำบลไฮหย่อง  

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  • ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบลสำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลไฮหย่อง ตั้งอยู่ที่ ๒๔๙ หมู่ที่ ๑ บ้านไฮหย่อง เทศบาลตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ห่างจากที่ว่าการอำเภอพังโคนทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ  ๕  กิโลเมตร   จากสี่แยกอำเภอพังโคน  มาตามถนน พังโคน –  สกลนคร

อาณาเขต

เทศบาลตำบลไฮหย่องมีพื้นที่ทั้งหมด  ๒๙,๙๘๑ ไร่ หรือประมาณ ๔๗.๙๗  ตารางกิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ                         ติดต่อเขตตำบลเดื่อศรีคันไชย                         อำเภอวานรนิวาส

ทิศใต้                             ติดต่อเขตตำบลแร่  อำเภอพังโคน               จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันออก                  ติดต่อกับเขตตำบลต้นผึ้ง                             อำเภอพังโคน

ทิศตะวันตก                    ติดต่อเขตเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา        จังหวัดสกลนคร 

 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ

มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม  พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นทั่วไป

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศมีสามฤดู  คือ

๑.๓.๑   ฤดูร้อนในช่วงปลายเดือน  กุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือน  เมษายน

๑.๓.๒   ฤดูฝนในช่วงเดือน  พฤษภาคม ถึงเดือน  กันยายน

๑.๓.๓   ฤดูหนาวในช่วงเดือน  พฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๔   ลักษณะของดิน

พอที่จะปลูกพืชไร่ได้   ดินส่วนใหญ่เหมาะที่ จะทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ทำไร่  และมีพื้นที่บางหมู่บ้านมีสภาพดินเค็ม   เช่น บ้านไฮหย่อง และบ้านหนองนกกด   ส่วนมากจะมีสภาพดินร่วนปนทราย

 

๑.๕   ลักษณะของน้ำ   แหล่งน้ำธรรมชาติ   มีหนอง  บึง  ลำธาร ลำห้วยหลายแห่ง  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี มีดังนี้ ลำห้วย  มี  ๑๐  สาย  ห้วยปลาหาง  ห้วยจิบแจบ    ห้วยเสียว    ห้วยกุดม้า    ห้วยตูม   ห้วยบอน   ห้วยหนองสิม   ห้วยย่างชิ้น  ห้วยบ่อ  และห้วยตาน้อย

หนองน้ำ  ๒๓  หนอง   หนองตูม   หนองอิไทย  หนองแวงบ้านไฮหย่อง   หนองแวงบ้านฝั่งแดง  หนองสิม  หนองกรุง  หนองบักด่อน  หนองปลา  หนองปลาโด  หนองอุ่มเหม้า  หนองทุ่ม  หนองบัว  หนองผือ    หนองจุมปลวก  หนองฝั่งแดง  หนองตูบ  หนองหัวบ่อ  หนองสะแบง  หนองบ่อดูก   หนองบ่อหมาก     หนองปลาเข็ง   หนองไผ่  หนองสองห้อง

 

๑.๖  ลักษณะของป่าไม้

          สภาพป่าไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไฮหย่องส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณที่เป็นป่าไม้ขนาดเล็ก

มีพันธ์ไม้หลายชนิด

 

๒. ด้านการเมืองการปกครองเขตการปกครอง

     ๒.๑  เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลไฮหย่องแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๘  หมู่บ้าน  และมีผู้ปกครอง  ท้องที่  ดังนี้

หมู่ที่  ๑ บ้านไฮหย่อง         นายประวัติ                    สัพโส                ผู้ใหญ่บ้าน  ๐๙๓-๓๔๖๕๖๕๒

หมู่ที่ ๒ บ้านไฮหย่อง          นางสมร                        ต้นงอ                ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๘๑-๐๔๙๔-๔๙๑

หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโจด       นายนภดล                     ศรีวิชัย               ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๘๑-๖๗๐๘-๕๙๘

หมู่ที่ ๔ บ้านสงเปลือย       นายสมพร                      ถิระโคตร            ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๘๐-๑๙๙๗-๐๖๓

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเบ็น       นายสมัชชา                    สัพโส                ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๘๗-๘๕๖๐-๓๕๖

หมู่ที่ ๖ บ้านอุ่มเหม้า         นายเลอพงษ์                  ศรีสร้อย              ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๘๕-๗๒๙๙-๒๕๙

หมู่ที่ ๗ บ้านฝั่งแดง          นายสามิต                       วงษาเวียง           ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๘๔-๘๒๘๒-๕๗๗

หมู่ที่ ๘ บ้านฝั่งแดง          นายวีระบุตร                    ปัจจัยโค              ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๘๑-๒๖๒๘-๐๗๘

หมู่ที่ ๙ บ้านท่าลาด          นายชาตรี                        สุวรรณเพชร       ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๘๗-๖๔๑๘-๒๔๓

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองนกกด นายสมจันทร์                  ศรีสร้อย              ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๘๗-๒๓๓๖-๐๘๗

หมู่ที่ ๑๑ บ้านดงสวรรค์     นายบรรจง                      ใยแก้ว                 ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๘๑-๗๒๙๓-๗๖๖

หมู่ที่ ๑๒ บ้านสุขเกษม      นายสุรินทร์                     พรมบุตร              กำนัน          ๐๙๘-๑๐๒-๒๘๗๕

หมู่ที่ ๑๓ บ้านภูเงิน           นายทองเพชร                 สุวรรณชัยรบ        ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๖๒-๑๐๙-๑๐๕๐

หมู่ที่ ๑๔ บ้านโพธิ์ชัย        นายทนงศักดิ์                  นนทะชัย              ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๙๑-๓๖๐๑-๕๙๖

หมู่ที่ ๑๕ บ้านอุ่มเหม้า       นายพรชัย                       ศรีสร้อย               ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๘๓-๓๗๓๔-๒๙๓

หมู่ที่ ๑๖ บ้านเชียงแสน     นายปองใจ                      สีสถาน               ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๘๓-๓๒๙๐-๙๐๕

หมู่ที่ ๑๗ บ้านฝั่งแดง        นายแสง                         นาไชยเวียง          ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๘๓-๓๓๔๕-๓๘๙

หมู่ที่ ๑๘ บ้านไฮหย่อง        นายคณิต                     สัพโส                   ผู้ใหญ่บ้าน   ๐๙๐-๘๔๐-๒๔๒๗

 

 

๒.๒  การเลือกตั้ง

            การเลือกตั้งแบ่งเป็นสองเขตเลือกตั้ง

ด้านการเมืองการบริหาร

ผู้บริหารเทศบาลตำบลไฮหย่อง

นายสมชาย     สัพโส          นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง  โทร.081-954-1325

นายโพธิ์ทอง  โพธิราช       รองนายกเทศมนตรี                   โทร.086-234-2441

นายอุทัย         ศรีสร้อย       รองนายกเทศมนตรี                  โทร.081-974-0053

นายปัญญา      ศรีสร้อย       เลขานุการนายกเทศมนตรี        โทร.064-942-2979

นายสมัย          อินทรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี          โทร.061-096-  8434

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

 นาย จิม สัพโส ประธานสภาเทศบาลตำบล
 นาย เลียง หน่อแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบล
 นาย ภัทรพงษ์ ภูสมปอง เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
 นาย แก่น  อ่อนสุระทุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  ๑
 นาง เทวี โผภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  ๑
 จสอ.  ภูรินทร์  ศรีสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  ๑
 นาง สุนทร สัพโส สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  ๑
 นาย วรวิท เหลาพรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  ๑
 นาย คำเปลี่ยน โนนศรีโคตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  ๒
 นาย ณรงค์ มณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  ๒
 นาย ธนวัฒน์ บุตรเพ็ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  ๒
นาย หนูกล ปุกใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  ๒
นางสาว เขมิกา   เหมะธุลิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต  ๒
  • ประชากร

๓.๑     จำนวนประชากร และหลังคาเรือน (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒)

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชาการ จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
ไฮหย่อง ๔๐๕ ๔๓๑ ๘๓๖ ๒๙๖
ไฮหย่อง ๓๓๔ ๓๖๑ ๖๙๕ ๒๕๑
หนองโจด ๒๒๒ ๒๖๓ ๔๘๕ ๒๔๖
สงเปลือย ๓๕๖ ๓๒๔ ๖๘๐ ๒๙๑
หนองเบ็น ๒๙๓ ๒๙๖ ๕๘๙ ๒๔๕
อุ่มเหม้า ๔๖๙ ๕๐๓ ๙๗๒ ๓๓๔
ฝั่งแดง ๕๑๘ ๔๘๘ ๑๐๐๖ ๓๓๙
ฝั่งแดง ๖๑๐ ๖๕๔ ๑,๒๖๔ ๔๕๙
ท่าลาด ๓๕๔ ๓๓๗ ๖๙๑ ๒๘๗
๑๐ หนองนกกด ๑๑๕ ๑๒๑ ๒๓๖ ๘๐
๑๑ ดงสวรรค์ ๓๒๒ ๓๐๗ ๖๒๙ ๒๔๔
๑๒ สุขเกษม ๔๓๔ ๔๒๒ ๘๕๖ ๒๕๑
๑๓ ภูเงิน ๒๕๗ ๒๖๘ ๕๒๕ ๑๖๑
๑๔ โพธิ์ชัย ๔๘๘ ๕๕๗ ๑,๐๔๕ ๓๐๕
๑๕ อุ่มเหม้า ๓๘๒ ๔๐๑ ๗๘๓ ๓๐๓
๑๖ เชียงแสน ๒๐๗ ๑๙๐ ๓๙๗ ๑๔๘
๑๗ ฝั่งแดง ๓๗๖ ๒๙๘ ๗๗๔ ๒๓๒
๑๘ ไฮหย่อง ๑๙๘ ๒๒๐ ๔๑๘ ๑๑๒
รวมทั้งเทศบาล ๖,๓๑๔ ๖,๔๔๙ ๑๒,๗๘๐ ๔,๕๘๔

      ๓.๒  ช่วงอายุ

                   จำนวนประชากรตามเกณฑ์อายุ

เป็นบุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน          ชาย  ๗๖            หญิง      ๖๘        รวม  ๑๔๔

เป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ ๑๕ ปี            ชาย  ๕,๐๙๗       หญิง      ๕,๒๘๐  รวม  ๑๐,๓๗๗

เป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ ๑๘ ปี            ชาย  ๔,๘๑๗       หญิง      ๕,๐๓๘  รวม  ๙,๘๕๕

เป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ ๒๐ ปี            ชาย  ๔,๖๑๕       หญิง      ๔,๘๖๑  รวม  ๙,๔๗๖

 สภาพทางสังคม

๔.๑  การศึกษา 

โรงเรียน ระดับประถมศึกษา  จำนวน   ๖   แห่ง     ขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน  ๑  แห่ง  โรงเรียนมัธยม ๑  แห่ง  คือโรงเรียนพังโคนวิทยาคม และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๑ แห่ง

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางแสดงจำนวนครู และนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ที่ ชื่อโรงเรียน ก่อนประถม ป.๑-ป.๖ ม.๑-ม.๓ ม.๔-ม.๖ รวม จำนวนครู
บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) ๖๓ ๒๓๒ ๑๐๕ ๔๐๐ ๒๕
ชุมชนบ้านฝั่งแดง ๔๓ ๑๑๐ ๒๐๔ ๑๐
บ้านอุ่มเหม้า ๓๙ ๙๑ ๑๓๖ ๑๑
บ้านดงสวรรค์หนองนกกด ๑๙ ๔๓ ๖๙
บ้านสงเปลือย ๒๕ ๕๘ ๖๔
บ้านท่าลาด
รวม ๑๙๑ ๕๓๖ ๑๐๕ ๘๗๗ ๕๙

( ข้อมูล  จากกองการศึกษา ทต.ไฮหย่อง  ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน  ปี ๒๕๖๔ )

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      ได้รับถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน    มี  จำนวน  ๓   แห่ง

เทศบาล จัดตั้ง   ๒  แห่ง  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงเปลือย

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งแดง             จำนวนเด็กเล็ก   ๗๔   คน      ครูและครู  ผู้ดูแลเด็กฯ    ๘   คน

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเงิน              จำนวนเด็กเล็ก   ๖๗   คน      ครูและครูผู้ดูแลเด็กฯ        ๔   คน

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเหม้า           จำนวนเด็กเล็ก   ๒๖    คน     ครูและครูผู้ดูแลเด็กฯ       ๔   คน

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงเปลือย         จำนวนเด็กเล็ก   ๒๑    คน     ครูและครูผู้ดูแลเด็กฯ       ๓   คน

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวรรค์         จำนวนเด็กเล็ก   ๑๓    คน     ครูและครูผู้ดูแลเด็กฯ        ๑   คน

      ๔.๒  ด้านสาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำเทศบาลตำบล   จำนวน   ๒   แห่ง    คือ

(๔.๒.๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสุขเกษม  รับผิดชอบจำนวน   ๘  หมู่บ้าน  บ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๔ บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๗    บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๘     บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๑๗  บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๙ บ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ ๖   บ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ ๑๕ และบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๒ ) เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๖ คน

(๔.๒.๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านภูเงิน   รับผิดชอบจำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน  (บ้านไฮหย่อง

หมู่ที่ ๑  บ้านไฮหย่อง หมู่ที่๒  บ้านไฮหย่อง หมู่ที่๑๘  บ้านภูเงินหมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ชัยหมู่ที่ ๑๔

บ้านเชียงแสน  หมู่ที่ ๑๖ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองนกกดหมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเบ็น หมู่ที่ ๕ และบ้านหนองโจดหมู่ที่ ๓  – เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน  ๗  คน

         ๔.๓  อาชญากรรม

                   ๔.๓.๑  ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย   –  มีน้อย

๔.๔  ยาเสพติด          

๔.๔.๑  ปัญหาด้านยาเสพติด   –  มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกชนิด

–  จัดทำโครงการในสถานศึกษา

–  จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟู

–  จัดทำโครงการฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดรักษา

       ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์

ในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน  ๑๘ แห่ง

จำนวนผู้ได้รับการสงเคราะห์  เบี้ยยังชีพ   ข้อมูล   ณ   พฤษภาคม  ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น  ๑,๕๗๕  คน

โดยแยกเป็น

ผู้สูงอายุ  ⇒รายเก่า    ๑,๘๓๖   ราย

⇒รายใหม่      ๑๖๕   ราย

⇒รวม       ๒,๐๐๑   ราย

ผู้พิการ   ⇒รายเก่า        ๓๔๙   ราย

⇒รายใหม่          ๒๑   ราย

⇒รวม          ๓๗๐   ราย

ผู้ป่วยเอดส์ ⇒รวม            ๒๔   ราย

ข้อมูล ณ วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๔

 

๕.๑  การคมนาคมขนส่งระบบบริการพื้นฐาน

 

หมู่ที่

 

หมู่บ้าน

ประเภทถนน สะพาน
ถนน  คสล. ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนลูกรังเพื่อเกษตร ไม้

(แห่ง)

คสล.

(แห่ง)

จำ

นวน(สาย)

ยาว

(ม.)

จำ

นวน(สาย)

ยาว

(ม.)

จำ

นวน(สาย)

ยาว

(ม.)

จำ

นวน(สาย)

ยาว

(ม.)

ไฮหย่อง ๑,๘๐๐ ๑๑ ๘๐๐ ๑๗๐๐
ไฮหย่อง ๑,๕๐๐ ๑,๒๐๐
หนองโจด ๘๐๐ ๓๐๐ ๑,๐๐๐
สงเปลือย ๒,๙๐๐ ๙๐๐ ๑,๕๐๐
หนองเบ็น ๑๓๕๐ ๘๖๐ ๕๐๐ ๙๐๐
อุ่มเหม้า ๑๒๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๔๐๐
ฝั่งแดง ๑,๖๐๐ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๓๐๐
ฝั่งแดง ๒,๑๘๐ ๗๐๐ ๑,๓๐๐ ๑,๒๐๐
ท่าลาด ๘๕๐ ๕๐๐ ๑,๑๐๐
๑๐ หนองนกกด ๙๐๐ ๑,๒๐๐
๑๑ ดงสวรรค์ ๑,๖๐๐ ๘๐๐ ๑,๔๐๐
๑๒ สุขเกษม ๑,๘๐๐ ๕๐ ๘๐๐
๑๓ ภูเงิน ๘๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐
๑๔ โพธิ์ชัย ๑,๒๐๐ ๑,๖๐๐
๑๕ อุ่มเหม้า ๑,๓๕๐   ๕๐๐ ๑,๔๐๐
๑๖ เชียงแสน ๖๐๐ ๔๐๐ ๓๐๐ ๑,๗๐๐
๑๗ ฝั่งแดง ๑,๒๐๐ ๙๐๐
๑๘ ไฮหย่อง ๗๘๐ ๑๐๐ ๙๐๐
รวมทั้งเทศบาล ๘๑ ๒๔,๔๑๐     ๑๔ ,๓๑๐ ๑๑ ,๙๐๐ ๕๘ ๒๑,๘๐๐ ๔๐ ๒๓

 ๕.๒   การไฟฟ้า

เทศบาลตำบลไฮหย่อง มีระบบไฟฟ้าภูมิภาคใช้  ร้อยละ  ๙๕ %

  • ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าใช้ ร้อยละ  ๙๘ %
  • ครัวเรือนที่ ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์    จำนวน  ๕๓  คัวเรือน

๕.๓  ประปา 

–  ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๔  หมู่บ้าน   ( ๑,๒,๔,๕,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖,๑๘ )

–  ประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน  ๔  หมู่บ้าน  ( ๓, ๖,,๙,๑๒,๑๕,๑๗)

๕.๔  โทรศัพท์/โทรสาร     ๐-๔๒-๗๗๑-๖๘๐

๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์

–  สำนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง  เลขที่  ๑๖๒ หมู่ที่  ๑๒  บ้านสุขเกษม  ตำบลไฮหย่อง

อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร     ๔๗๑๖

–  เว็ปไซด์หน่วยงาน  WWW.Hiyong.go.th

–  รถยนต์ขนาดสี่ประตู  จำนวน  ๑   คัน

–  รถตู้ ขนาด  ๑๒  ที่นั่ง   จำนวน  ๑  คัน

–  รถบรรทุกน้ำ  ขนาด   ๖,๐๐๐   ลิตร    จำนวน   ๑     คัน

–  รถบรรทุกน้ำ  ขนาด   ๘,๐๐๐   ลิตร    จำนวน   ๑     คัน

–  รถยนต์กู้ชีพ   จำนวน  ๑   คัน

–  รถกระเช้า     จำนวน   ๑  คัน

–  รถดั้มบรรทุก  จำนวน   ๑  คัน

  • ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑  การเกษตร มีพื้นที่การเกษตรจำนวน ๒๖,๒๖๗ ไร่   มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือ  ข้าว  พืชผัก มะเขือเทศ ถั่วลิสง  และข้าวโพดสำหรับสัตว์เลี้ยงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร   อาชีพหลักที่สำคัญของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา   รองลงมาคือรับจ้าง    รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ   ๓๕,๑๕๗  บาท

๖.๒  การปศุสัตว์ /ประมง  การปศุสัตว์ที่สำคัญคือ  เลี้ยงโคพื้นเมือง   โคเนื้อ   กระบือ  ไก่พื้นเมือง

และสุกร ด้านประมง  เลี้ยงปลา   เลี้ยงกุ้ง   เลี้ยงกบ

๖.๓  การบริการ/การพาณิชยกรรม มีร้านค้า    ๙๗   แห่ง    โรงแรม   ๓   แห่ง    ปั๊มน้ำมันแบบหัว

จ่าย  ๔   แห่ง ปั๊มหลอด  ๒  ปั๊ม    ร้านรับซื้อของเก่า  ๓  ร้าน

๖.๔  กลุ่มอาชีพ

          –  กลุ่มท้อผ้าย้อมคราม

–  กลุ่มผลิตไข่เค็ม

–  กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ

–  กลุ่มผลิตลวดหนาม

–  กลุ่มเลี้ยงกบ

๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

                ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

–   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม  รับราชการ  รับจ้าง  ค้าขาย รองลงมา

–   ประชากรทั้งหมด  ๑๒,๗๘๐  คน  ชาย  ๖,๓๐๘ คน   หญิง  ๖,๔๗๒   คน

–   มีครัวเรือน   จำนวน  ๔,๕๘๔    ครัวเรือน

–   พื้นที่ทั้งหมด  ๔๗.๙๗  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๙,๘๖๐ ไร่

       ๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร

–  ทำนา     ๑๗,๗๕๐               ไร่       ผลผลิต    ๒๖,๖๒๕,๐๐๐          บาท

–  ทำสวน (ปลูกมะเขือเทศ)   ๑๐  ไร่        ผลผลิต          ๑๖๐,๐๐๐        บาท

–  ทำสวน (ปลูกพริก)       ๓๐    ไร่        ผลผลิต          ๒๕๐,๐๐๐        บาท

–  ทำสวน (ปลูกถั่ว)       ๑๘     ไร่       ผลผลิต          ๑๖๐,๐๐๐        บาท

–  ทำไร่ (ข้าวโพด)         ๑๕     ไร่       ผลผลิต          ๑๘๐,๐๐๐        บาท

–  ทำไร่ (ปลูกมัน)          ๑๓     ไร่      ผลผลิต          ๒๐๐,๐๐๐        บาท

          –  เลี้ยววัว   ๑๓๐  ตัว       มูลค่า    ๔,๕๕๐,๐๐๐  บาท

๗.๓   ข้อมูลแหล่งน้ำทางการเกษตร 

                   –  ตำบลไฮหย่องมีระบบคลองชลประทานอย่างทั่วถึง

–  หนองน้ำ  ๒๓  หนอง   หนองตูม   หนองอิไทย  หนองแวงบ้านไฮหย่อง   หนองแวงบ้านฝั่งแดง  หนองสิม  หนองกรุง  หนองบักด่อน  หนองปลา  หนองปลาโด  หนองอุ่มเหม้า  หนองทุ่ม  หนองบัว  หนองผือ    หนองจุมปลวก  หนองฝั่งแดง  หนองตูบ  หนองหัวบ่อ  หนองสะแบง  หนองบ่อดูก   หนองบ่อหมาก     หนองปลาเข็ง   หนองไผ่  หนองสองห้อง

แหล่งน้ำธรรมชาติ   มีหนอง  บึง  ลำธาร ลำห้วยหลายแห่ง  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี มีดังนี้ ลำห้วย  มี  ๑๐  สาย  ห้วยปลาหาง  ห้วยจิบแจบ    ห้วยเสียว    ห้วยกุดม้า    ห้วยตูม   ห้วยบอน   ห้วยหนองสิม   ห้วยย่างชิ้น  ห้วยบ่อ  และห้วยตาน้อย

๗.๔  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

–  ระบบประปาหมู่บ้าน    จำนวน     ๑๔        แห่ง

–  ระบบประปาส่วนภูมิภาค            จำนวน     ๔        แห่ง

  • ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม

๘.๑  การนับถือศาสนา

–  คนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ

๘.๒  ประเพณีและงานประจำปี

–  เทศบาลตำบลไฮหย่อง มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  ฮีต ๑๒  ครอง  ๑๔  ที่สำคัญคือ เซิ้งผีโขนบ้านไฮหย่อง วัฒนธรรมเผ่าไทโย้ย งานประเพณีสู่ขวัญข้าวเดือนสาม ผูกแขนเดือนสาม ประเพณีสงกรานต์  บุญข้าวประดับดิน ประเพณีบุญมหาชาติ งานบุญกฐิน งานบุญกองข้าว งานบุญบั้งไฟและบุญเบิกบ้าน งานบุญข้าวสารท งานบุญเข้าพรรษา งานบุญออกพรรษา บุญบั้งไฟ  การบายศรีสู่ขวัญ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  บุญมาฆบูชา   บุญวิสาขบูชา  บุญอาสาฬหบูชา ก่อเจดีย์ทราย เป็นต้น

๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

          –  คนในพื้นที่ส่วนมาก ร้อยละ ๘๐%  พูดภาษาลาว และภาษากลาง ๒๐ %

๘.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

             –  ผ้าย้อมคราม บ้านสงเปลือย

–  ไข่เค็ม บ้านสุขเกษม

๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ

๙.๑  น้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ   มีหนอง  บึง  ลำธาร ลำห้วยหลายแห่ง  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี มีดังนี้ ห้วยปลาหาง  ห้วยจิบแจบ  ห้วยเสียว   ห้วยกุดม้า   ห้วยตูม  ห้วยบอน   ห้วยหนองสิม   ห้วยย่างชิ้น  ห้วยบ่อ  และห้วยตาน้อยหนองตูม   หนองอิไทย  หนองแวงบ้านไฮหย่อง   หนองแวงบ้านฝั่งแดง  หนองสิม  หนองกรุง  หนองบักด่อน  หนองปลา  หนองปลาโด  หนองอุ่มเหม้า  หนองทุ่ม  หนองบัว  หนองผือ    หนองจุมปลวก  หนองฝั่งแดง  หนองตูบ  หนองหัวบ่อ  หนองสะแบง  หนองบ่อดูก   หนองบ่อหมาก     หนองปลาเข็ง   หนองไผ่  หนองสองห้อง

      ๙.๒  ป่าไม้

           –   สภาพป่าไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไฮหย่องส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณที่เป็นป่าไม้

ขนาดเล็ก มีพันธ์ไม้หลายชนิด

      ๙.๓  ภูเขา  –  ไม่มี

      ๙.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

      –   ปัจจุบันสภาพป่าไม้ในพื้นยังมีอย่างกระจัดกระจาย จะมีมากในเฉพาะพื้นที่ วัดป่า หากไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมคุณภาพของดินจะเสื่อมถอย และการทำลายป่าไปเรื่อย จะทำให้เกิดปัญหาระบบนิเวศ ปัญหาฝนแล้ง ปัญหาน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก