หนังสืออนุมัติใช้ตราเทศบาล

ภาพดวงตราประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง