หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของตำบลไฮหย่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1  กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้ง การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  1 กุมภาพันธ์ 2564
⇒ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานและคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  1 กุมภาพันธ์ 2564
⇒หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง64  1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง   1 กุมภาพันธ์  2564

 

เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลไฮหย่อง ปีงบประมาณ 2563   1 ตุลาคม  2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลไฮหย่อง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2563  28 กันยายน 2563
 ⇒2หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลัง (2).pdf  
  ⇒1หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลัง (1).pdf  
 ⇒หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคล.pdf  
⇒*หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  [เอกสารแนบ]  
 ⇒หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร1.pdf

………………………………………………………………………………………………………….

⇒หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf