เทศบัญญัติประจำปี

เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2565

>>>>>เทศบัญญัติ ปี2565 pDF.

………………………………………………………………..

เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564

1.คำแถลงงบประมาณ64

2,คำแถลง64

3.แถลงรายจ่าย64

4.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย64

5.เทศบัญญัติลงนาม

6.บันทึกหลักการและเหตุผล64

7.รายงานประมาณการรายรับ

8.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป64

9.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย64

10.กิจการประปาปี 2564