เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

1คำแถลงงบประมาณ

2รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป1

3งานบริหารงานทั่วไป

4แผนงานรักษาความสงบภายใน

5แผนงานคลัง

6แผนงานการศึกษา

7แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

8แผนงานสาธารณสุข

9แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10แผนงานการเกษตร

11แผนงานเคหะและชุมชน

12แผนงานงบกลาง

13รายงานรายละเอียดประมาณการ (รายจ่ายกิจการประปา)