งบประมาณรายจ่ายประจำปี

…………………………………………………….

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประปา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับประปา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานคลัง

แผนงานงบกลาง

แผนงานเคหะ

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร

 

———————————————-

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

แผนงานรักษาความสงบ

แผนงานบริหารงานคลัง

แผนงานงบกลาง

แผนงานเคหะ

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (1)

แผนงานการเกษตร