งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

…………………………………………………….

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด

แผนงานบริหารงานคลัง

แผนงานงบกลาง

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการเกษตร

คำแถลงงบประมาณประจำปี 2562

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ปี 2562

รายรับงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2562