เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 คู่มือปฏิบัติงานงานการเจ้าหน้าที่    คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน สำนักปลัด

 

       ⇒  คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง

 

คู่มือประชาชน  ⇒  คู่มือประชาชน

 

1.การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2.การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ

3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

4.การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

5.การรับชาระภาษีป้าย

6.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

7.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

8.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

9.การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่

10.การรับชาระค่าขยะมูลฝอย

11.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

12.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

13.การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมอาคารศาลเจ้า

14.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

15.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตรา 32

16.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

17.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

18.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

19.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

20.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

21.การขอรับเงินช่วยพิเศษการรับชำระค่าขยะมูลฝอย

22.การขอเลขที่บ้าน1.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

23.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มาตรา 39 ทวิ

24.การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมอาคารศาลเจ้า

25.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

26.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตรา 32

27.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

28.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

29.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

30.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

31.ขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออก

32.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

33.การแจ้งขุดดิน

34.การแจ้งถมดิน

35.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

36.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

37.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

38.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

39.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 2

40.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

41.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

42.รับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

43.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล