แผนการตรวจสอบภายใน

แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

⇔กฏบัตร

⇔นโยบาย

⇔แผนตรวจสอบประจำปี 2565

⇔แผนตรวจสอบระยะยาว(ปรับปรุง) พ.ศ.2563-2566

หนังสือส่งอำเภอ


แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


รายงานดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ. 2562

♣  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน

แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559