แผนการตรวจสอบภายใน

แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


รายงานดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ. 2562

♣  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน

แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559