แผนการพัฒนาบุคลากร

ผแผนพัฒนาบุคลกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

♥แผนพัฒนาบุคลากร.pdf


 

แผนพัฒนาบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลไฮหย่อง61-63.pdf