แผนการเสริมสร้างวินัย-คุณธรรม-จริยธรรม

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

⇒⇒แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม

……………………………………………………………………..

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต .pdf