แผนงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปี-2563.pdf