แผนงานป้องกันและปรามปรามการทุจริต

    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.ไฮหย่อง ปี 64.pdf

    ปรับปรุงแผนป้องกันการทุจริต 3 ปี(2562-2564).pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.ไฮหย่อง ปี 63.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี62.pdf


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.ไฮหย่อง ปี 61.pdf


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.ไฮหย่อง ปี 60


1.แผนป้องกันการทุจริต 3 ปี(2562-2564) ทต.ไฮหย่อง


 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 เต็ม.pdf


.แผนป้องกันการทุจริต 3 ปี(2562-2564) ทต.ไฮหย่อง.pdf


   แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ระยะ-๔-ปี-ฉบับสมบูรณ์-60.pdf

  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf