แผนงานป้องกันและปรามปรามการทุจริต

    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.ไฮหย่อง ปี 64.pdf


 

    ปรับปรุงแผนป้องกันการทุจริต 3 ปี(2562-2564).pdf


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.ไฮหย่อง ปี 63.pdf

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี62.pdf

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.ไฮหย่อง ปี 61.pdf

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.ไฮหย่อง ปี 60

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.แผนป้องกันการทุจริต 3 ปี(2562-2564) ทต.ไฮหย่อง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 เต็ม.pdf

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.แผนป้องกันการทุจริต 3 ปี(2562-2564) ทต.ไฮหย่อง.pdf

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..

   แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ระยะ-๔-ปี-ฉบับสมบูรณ์-60.pdf

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….