ยุทธศาสตร์/แผนงานพัฒนาตำบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๖๕)

⇒ โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี ๖๑-๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ 1

⇒โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี ๖๑-๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ 2

⇒โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี ๖๑-๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ 3

⇒โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี ๖๑-๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ 4

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี ๖๑-๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ 5

⇒โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี ๖๑-๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ 6

⇒บัญชีครุภัณฑ์2561-2565

⇒บัญชีสรุปโครงการ ผ ๐๑

     ⇒ บัญชีสำหรับอุดหนุนองค์กรฯ

⇒แบบ ผ๐๒ เกินศักยภาพ


 


 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2562-2566

⇒ แผนยูทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2562-2566 .PDF

 

 

 

 

 

 

 


แผนการพัฒนา

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๖

บันทึกรายงานการประชุมแผดำเนินงาน-2561

ยุทธศาสตร์ -โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี ๖๑-๖๔

บัญชีโครงการกิจกรรม 2561

แผนดำเนิน ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๑

แผนดำเนินงาน ส่วนที่ ๓

 


ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่องแผนสามปี