แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เส้นทางสกลนคร-กาฬสินธ์ หน้าพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๕,๐๐๐ต้น ๒๐ ต.ค.๖๐

 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพังโคน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกันวางต้นดอกดาวเรือง บริเวณถนนสายพังโคน-หนองเบ็น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560

นายสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ออกพบปะพี่น้องชาวตำบลไฮหย่องเพื่อจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 และมอบสวัสดิการของเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไฮหย่องโดยมอบสวัสดิการดังนี้ ด้านเสียชีวิต 8 ราย ด้านเจ็บป่วย 8 ราย ด้านคลอดบุตร 1 ราย

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไฮหย่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประปารายงานรายละเอียดประมาณการรายรับประปารายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประปาแผนงานสาธารณสุขแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแผนงานวางแผนสถิติและวิชาการแผนงานรักษาความสงบภายในแผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานบริหารงานคลังแผนงานงบกลางแผนงานเคหะแผนงานการศึกษาแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการแผนงานการเกษตร

เทศบาลตำบลไฮหย่อง นำโดยนายสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกับผู้นำชาวบ้านไฮหย่องทั้ง 7 หมู่บ้านและครูนักเรียนบ้านไฮหย่องภูเงินประชานุกูล ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชการที่ 9 ณ บริเวณถนนบ้านหนองเบ็นถึงบ้านไฮหย่อง