ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดอบรมโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกของชมรมอสม.บ้านหนองนกกด และโครงการเยี่ยมบ้าน โดยกองทุน สปสช. ๒๒ พ.ย. ๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองนกกด

ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาศ

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดอบรมโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกของชมรมอสม.บ้านสงเปลือย โดยกองทุน สปสช. ๒๐ พ.ย. ๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสงเปลือย

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศแสดงเจตจำนงในการบริหารงานต่อสาธารณชนเพื่อนข้าราชการทุกคนว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของหน่วยงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต

@. คำประกาศเจตจำนง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม. เยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการ ตามโครงการเยี่ยมบ้านฯ ของชมรมอสม.บ้านดงสวรรค์ โดยงบประมาณกองทุน สปสช. ไฮหย่อง ๑๖ พ.ย. ๖๐ ณ บ้านดงสวรรค์

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดอบรมโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกของชมรมอสม.บ้านดงสวรรค์ โดยกองทุน สปสช. ๑๖ พ.ย. ๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงสวรรค์