ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประการรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง