ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1)