รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและขออนุมัติเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนกันยายน 61

รายงานอาหารกลางวัน เดือนกันยายน

แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤษภาคม

แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มิถุนายน

แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กรกฎาคม

แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน สิงหาคม

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลไฮหย่อง