ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ริมหนองน้ำหนองแวง ม.๑ ต.ไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ริมหนองน้ำหนองแวง ม.๑ ต.ไฮหย่อง

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐

มาตรฐานการปฏิบัติงาน กับ มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน กับ มาตรฐานการให้บริการ

 

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน สำนักปลัด.pdf

คู่มือปฏิบัติงานงานการเจ้าหน้าที่.pdf

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

 คู่มื่อการปฏิบัติงาน พช.pdf

คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง.pdf

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

 

 

สถิติการให้บริการประชาชนจากเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

สถิติการให้บริการประชาชนจากเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

*ข้อมูล ระบบ E-GPP

รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการให้บริการประชาชน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

ขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการให้บริการประชาชน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน